26 Şubat 2015 Perşembe

DÜZENLEME ŞEKİLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ DANIŞMANLIĞI

DÜZENLEME ŞEKİLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ "GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ" DANIŞMANLIĞIMIZ HK A)MÜTEAHHİDİN UYGUNLUĞUNA AİT BELGELERİN İSTEMİ İÇİN SİZE DANIŞMANLIK YAPARIZ : İstekli müteahhitin ; 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre (a), (b),(c),(d),e),(f),(g) bendi durumunda olmadığını ispatlayan belgeleri teklifi ile birlikte size sunmasını ve bunun tarafımızca görülmesini isteriz.Bunlar (Kamu İhale genel tebliği,Madde 17, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler, (a) bendinde; “İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen,konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan,”(b) bendinde; “İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,”(c) bendinde: “Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,”(d) bendinde; “Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan”,(e) bendinde; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen”(f) bendinde; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen”,(g) bendinde ise; “İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan” isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.) B)MÜTEAHHİDİN TEKLİF VERMEYE YETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİZE DANIŞMANLIK YAPARIZ: Müteahhidin yetkinliğini belirlemek üzere müteahhidin bitirdiği işlerin listesi, son on yıl içinde en az 1 adet bitirdiği benzer resmi iş bitirmesi aslı veya noter tasdiikl sureti, müteahhidin mali durumunun sorgulanması için banka referans mektubu ve mali durumunu destekleyen belgeler, Müteahhidin vergi levhası,Müteahhitlik numarası,Teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgesi Türkiye Ticaret sicil gazetesi(Aslı veya aslı görülerek fotokopisi yada noterden tasdikli sureti) gibi burada anılmayan bir çok ek bilgileri de teklifle beraber eksiksiz olarak size sunmasını ve sunulan bu belgeleri sizinle birlikte değerlendirmek isteriz. C)SÖZLEŞME TASLAĞI İÇİN SİZE DANIŞMANLIK YAPARIZ: SÖZLEŞMEDE ARSA SAHİPLERİNE VERİLECEK % ORANIN BELİRTİLMESİNİ İSTERİZ. Sözleşmede Hangi kattan hangi taraftan ne alınacağına ilaveten ; Öncelikle arsa sahibi/kat maliklerine verilecek % oranın yazılmasını isteriz. Bu şekilde sonradan oluşabilecek ilave kazanımların ilave metrekarelerin,müteahhidin ön görülenden fazla daire veya eklenti yapması halinde arsa sahibine yansımasını garanti altına alırız.Olası ilave ve eklentiler müteahhidin uhdesinde kalacaktır gibi ibareler istemeyiz.Bunun yerine Olası ilave ve eklentiler arsa sahibi/kat maliklerine verilecek % oranı kadar arsa sahiplerinin olacaktır ibaresini koyarız SÖZLEŞMEYE “KAT İRTİFAK TAPULARI ARSA MALİKLERİ ÜZERİNE ÇIKACAKTIR” İBARESİ KONULMASINI İSTERİZ. Kat irtifakı kurulması işlemleri ve Kat irtifak tapuları daha inşaat başlamadan projeler hazır olunca çıkmaktadır. Bunun için kat irtifak tapularının tamamının sizin yani kat maliklerinin üstünüze çıkması ve Müteahhide işin yapım aşamalarına bağlı olarak örneğin yapı denetim gerçekleşme yüzdesine göre kat irtifak tapularının müteahhide (Vekalet vermeden) bila bedel tapudan sizin deredeceğiniz şekilde, devrini yazmak daha doğru bir iş olur.Bu sebeple “Kat irtifak tapuları arsa malikleri üzerine çıkacaktır”.İbaresinin koyulması gerekir SÖZLEŞMEYE BU SÖZLEŞME İLE MÜTEAHHİT ADINA SGK DA İŞ YERİ AÇILMASI İBARESİ KONULMASINI İSTERİZ Bu maddenin de Çok detaylı olarak yazılması gerekir.Sonuçta esas işveren sizsiniz.Yatırılmayan SGK primleri,iş kazaları müteselsil sorumlu olarak başınıza çok iş açabilir. SÖZLEŞMEDE "MÜTEAHHİDE HİÇBİR AŞAMADA VE HİÇBİR ŞEKİLDE SATIŞ VEKALETİ VERİLMEYECEKTİR" İBARESİNİ İSTERİZ: Müteaahiitlerin büyük bir bölümü sizden aldığı vekaletnamelerle kendi uhdesinde kalacak bağımsız bölümleri kendi üstlerine almadan, sizin adınıza satmaktadır. Aranızda Kat karşılığı sözleşme olsada bu sizi vergi yönünden kurtarmaz. Sonuçta siz edindiğiniz bağımsız bölümü dört yıl tamamlamadan satarak gelir elde etmiş durumuna ve bunun vergisini vergi ziyası ve cezasıyla misli misli ödemek zorunda kalabilirsiniz. Müteahhide satış vekaleti vermek ise sizin adınıza satılacak dairelerin gelirlerinin vergisinin sizin tarafınızdan ödenmesine neden olurki buda 100 TL ye satılacak bir dairede sizin yaklaşık 35 TL gelir vergisi ve kdv vergi ziyası ve cezasıyla misli misli ödemek ödeyecek olmanız anlamına gelir Bunun böyle olmaması için asla vekaleten sizin adınıza müteahhidin satışına izin vermemeniz gerekmektedir. İşte tam bu sebeple; Müteahhidin uhdesinde kalacak dairelerin müteahhide “hiçbir aşamada ve hiçbir şekilde müteahhide veya müteahhidin işaret edeceği kişiye satış vekaleti verilmeden” devredilme aşama ve şartlarının detaylı ve net bir şekilde yazılması. Örneğin “Müteahhidin bu sözleşmeden kaynaklanan diğer vaadleri ve Yapı denetim hakkediş raporunun en az %30 olması koşuluyla gerçekleşen yapı denetim oranı yüzdesine göre Müteahhidin uhdesinde kalacak bağımsız bölümlerdeki kat malikleri hissesinin bila bedel aşağıdaki oran ve şartların gerçekleşmesiyle müteahhide satış şeklinde devri verilecektir ibaresi” ile ve sizinle istişare edildikten sonra gerekirse aşağıdaki oranlar değiştirilerek Müteahhidin bu sözleşmeden kaynaklanan diğer vaadleri ve Yapı denetim hakkediş raporunun en az %30 olması durumunda; Müteahhidin uhdesinde kalacak bağımsız bölümlerdeki kat malikleri hissesinin %15’i bila bedel müteahhide satış şeklinde devri verilecek Müteahhidin bu sözleşmeden kaynaklanan diğer vaadleri ve Yapı denetim hakkediş raporunun en az %60 olması durumunda; Müteahhidin uhdesinde kalacak bağımsız bölümlerdeki kat malikleri hissesinin %40’ı bila bedel müteahhide satış şeklinde devri verilecek Müteahhidin bu sözleşmeden kaynaklanan diğer vaadleri ve Yapı denetim hakkediş raporunun en az %80 olması durumunda; Müteahhidin uhdesinde kalacak bağımsız bölümlerdeki kat malikleri hissesinin %70’i bila bedel müteahhide satış şeklinde devri verilecek Müteahhidin bu sözleşmeden kaynaklanan diğer vaadleri ve Yapı denetim hakkediş raporunun en az %90 olması durumunda; Müteahhidin uhdesinde kalacak bağımsız bölümlerdeki kat malikleri hissesinin %80’i bila bedel müteahhide satış şeklinde devri verilecek Müteahhidin bu sözleşmeden kaynaklanan diğer vaadleri ve Yapı denetim hakkediş raporunun %100 olması durumunda (Not:Yapı denetim raporunun %100 olması için Yapı kullanma izni belgesinin çıkmış olması gerekir.) ve müteahitin bu sözleşmedeki bütün görevlerini de ifa etmiş olması şartıyla; Müteahhidin uhdesinde kalacak bağımsız bölümlerdeki kat malikleri hissesinin %100’i bila bedel müteahhide satış şeklinde devri verilecek Şeklinde detaylandırılacaktır. Burada esas olan Müteahhide hiçbir şekilde satış vekaleti verilmeyecek olmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus yapı ruhsatı alındığında yapı denetim hakediş gerçekleşme yüzdesi %10 olarak gerçekleşmektedir.Bunu dikkate alarak yapı denetim yüzdesi en az %20 olmadan Mütetahidin uhdesinde kalacak bağımsız bölümlerin en fazla %10 ‘unun müteahhide devredilmesine izin verilmemelidir. Müteahhit Size Daire veya bağımsız bölüm vermeyecek, Siz Mütahhite daire eya bağımsız bölüm vereksiniz .. Arsa sahibi sizsiniz , inşaatınızı bir bedelle yaptırıyorsunuz bunun için müteahhitin size daire vermesi söz konusu değil tam aksine üste parada alsanız, üste parada verseniz farketmez, inşaatın Yapımı karşısında; siz müteahhide daire verensiniz bunun için müteahhite bir vekaletname verme yükümlülüğünüz yok. Müteahhit sözleşme vaadlerini gerçekleştirdikten sonra sizde müteahhite isabet eden bağımsız Bölümün satışını sözleşmeye istinaden tapudan Bila bedel müteahhite siz vereceksiniz.Müteahhit size değil . Bu şekilde Müteaahiit sizden vekaletname alamadığı için ; kendi uhdesinde kalacak bağımsız bölümleri Müteahhit kendi üstüne almadan, sizin adınıza satamayacak ve . Sonuçta siz edindiğiniz bağımsız bölümü dört yıl tamamlamadan satarak gelir elde etmiş durumuna düşmeyecek ve bunun vergisini vergi ziyası ve cezasıyla misli misli ödemek zorunda kalmayacaksınız.Bu şekilde Müteahhit kendi kazanımlarının vergisini size ödetemeyecek tüm bunları kendi ödemek zorunda kalacaktır. Bu yöntemde; Arsa sahipleri;arsalarının hiçbir hisselerini;hiç bir aşamada müteahhit’e vermezler.Arsa sahipleri ; müteahhidin hissesine ait kat irtifak tapularınında satış vekaletini de müteahhite vermezler.kat irtifak tapularının tamamı arsa sahibi üzerlerine çıkar. Arsa sahipleri de inşaat ilerleme yüzdesini gözteren yapı denetim hakediş raporlarının belediyece onaylanmasından sonra müteahhit’in hissesine düşen tapuları yapı denetim hak ediş yüzdesine göre PEYDER PEY müteahhide verir.Bu yöntemde; arsanın tüm hisseleri arsa sahibinde kaldığı için risklerin % 100 ’ü Müteahhidin üzerindedir. Bu yöntemde; tüm kat irtifak tapuları arsa sahibi üzerine çıktığı için kat irtifak tapuları çıktığında da risklerin % 100 ’ü Müteahhidin üzerindedir. Bu yöntemde arsanın tamamı arsa sahibi üzerine çıkacağından ve arsa sahibide Müteahhit’e ne arsa hissesi, ne satış vekaleti vermediğinden vede Müteahhidin etüd projelerden başlayarak,noter sözleşmesi,aplikasyon krokisi,zemin etüdü, mimari, statik, mekanik, elekrik, yalıtım, harita projeleri,teknik uygulama sorumlukları anlaşması,yapı denetim bedelleri, yapı ruhsatı bedelleri,şantiye kurumu ve inşaat harcamalarını yaptıktan sonrada kat irtifak tapuları çıktığındada Kat irtifak tapuları için herhangi bir vekalet vermediğinden bu yöntemde Arsa sahiplerinin hiç bir riski bulunmamaktadır. SÖZLEŞMEDE TAŞINMA YARDIMI,KİRA YARDIMI VEYA KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İNŞAAT YAPILACAKSA DETAYLANDIRILMASI İÇİN SİZE DANIŞMANLIK YAPARIZ: Taşınma yardımı, kira yardımı Miktarları,ödeme tarihleri ve ödeme sürelerinin net olarak ifade edilmesi,Tüm bunların (Yapı ruhsatından başlar ve şu kadar ay sürer yerine) sözleşme tarihinde başlar ve yapı kullanma izin belgesi ile kat mülkiyeti tapuları tesliminde biter ibaresi konması gerekir. Kentsel dönüşümde ise izlenecek yol daha farklıdır. Tarafımızca Detaylandırılması gerekir. İNŞAATIN BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİNİN NET BİR ŞEKİLDE SÖZLEŞME İLE GARANTİYE ALINMASI İÇİN SİZE DANIŞMANLIK YAPARIZ Örneğin bu sözleşme tarihinden itibaren 12 ay içinde gibi.. Ama asla yapı ruhsatından itibaren değil! Sözleşme tarihinden itibaren. Bu arada İnşaatın bitmesinin; Yapı kullanma izin belgesi ve kat mülkiyeti tapularının oluşmasıyla ve size vaad edilen diğer müteahhit vaadlerinin gerçekleşmesiyle iş bitiminin gerçekleştiğini unutmayınız. SÖZLEŞMEDE İNŞAATIN YAPIM ŞEKLİ VE KULLANILACAK MALZEMELER İÇİN SİZE DANIŞMANLIK YAPARIZ İnşaat yapımı ile ilgili maddeler, varsa bahçe,site duvarı,garaj,bodrum gibi eklentilerin büyüklükleri ve özellikleri ile kullanılması istenen malzemeleri içeren bilgi ve belgeler ile mimari etüd , inşaat sözleşmesi taslağına eklenmesi vb . SÖZLEŞMEDE" MÜTEAHHİT ARSA SAHİBİNE DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN FATURASINI ARSA SAHİBİNE KESECECEKTİR." İBARESİNİ SÖZLEŞMEYE EKLERİZ. Bu faturalamada arsa sahibine %1 ila %18 arasında kdv doğacaktır. Bu kdv arsanın birim m2 fiyatına,150 m2 den küçük veya büyük konut olup olmadığına ,iş yeri olup olmadığına yada inşaatın kentsel dönüşüm tespiti ile yapılıp yapılmadığına bağlı olarak değişecektir. Bağımsız bölümle beyaz eşya teslim edilmişse bu beyaz eşyaların kdv oranı %18 dir. Bu kdv’ler müteahhit tarafından iş bitiminde sizden istenebilinir.Bunun ödenmemesi için şimdiden sözleşme taslağına bu madde detaylı olarak Müteahhidin uhdesine düşen bağımsız bölümlerle bu bedelin şimdiden ödendiği de sözleşmeye eklenmelidir. MÜTEAHHİDE KONACAK CEZAİ MÜEYYİDELERİ HAKANİYETLE EKLERİZ Müteahhide konacak cezai müeyyideleri ve buna ilavetende varsa alacağınız size teklif edilen teminat mektubu veya diğer teminatlarıda birlikte gözden geçiririz. Teminat mektupları Süresi olan mektuplardır. Süresi bitince geçerliliği de biter. Teminat mektubu yerine; Öncelikle kat irtifak tapularının tamamının sizin yani kat maliklerinin üstünüze çıkması ve Müteahhide işin yapım aşamalarına bağlı olarak örneğin hep birlikte belirleyeceğimiz,müteahhitlede mutabık kalacağımız, hakaniyetli ve makul bir yapı denetim gerçekleşme yüzdesine göre kat irtifak tapularının müteahhide bila bedel devrini yazmak daha doğru bir iş olur. Tüm bunlar istek ve beklentilerinizi aldıktan sonra detaylandırılır. MIMARI PROJENIN SIZE GÖSTERILEN ETÜDTEN FARKLI OLMASINI VEYA İLERİDE ONAYLAMADIĞINIZ BİR MIMARI PROJEYLE KARŞILAŞMANIZI SÖZLEŞMEYLE ÖNLERIZ Sözleşme aşamasında size gösterilen mimari etüd gerçek ve onaylanmış bir proje değildir bu sebeple yapılacak bina çok farklıda olabilir . Sözleşmede “Mimari proje onaylanmadan tarafınıza sunularak ek bir sözleşmeyle mimari projede mutabık kalmadan müteahhit mimari projeyi onaylatmayacaktır, Aksi takdirde Müteahhide ........ cezai müeyyideleri uygulanacaktır” ibaresini Sözleşmeye koyarak gerçek uygulama projesi çiziminde m2 siyle, konumuyla, oda sayısıyla ,mahal listesi ve Kullanılacak görsel malzeme seçimleri işlenmiş ve içinize sinmiş beğendiğiniz bir mimari projenin oluşmasını sağlarız. NOTERDE YAPILACAK SÖZLEŞME METNİNİN KARARLAŞTIRILMASINA YARDIM EDERİZ. Müteahhite isteklerimizi yazılı bir şekilde detaylı olarak bildiririz.Müteahhit bir sözleşme taslağı hazırlar. Ancak genellikle noterde başka bir metinle veya ilave edilmiş yada çıkarılmış bir kaç cümle ile daha karşılaşırsınız. Bunun böyle olmaması için Kat maliklerinin hak ve hukukunuzu koruyarak müteahhitle sözleşme yapmanız için müteahhitin hazırlayacağı sözleşme taslağını bize yollarsınız, bakarız ve isteyeceğimiz çıkartmaların , eklentilerin düzeltmelerin müteahhitçe düzeltilmesini isteriz. SÖZLEŞMEYLE BINANIZIN DEPREM YÖNETMELİĞİNİN ÜSTÜNDE EXTRA DAYANIMINI TALEP EDERIZ. Proje beton sınıfın bir üstü beton kullanılması, saplama kiriş yapılmaması , asmolen veya kaset Döşeme yapılmaması, bina temelinizin binadan çok daha büyük olması,gibi daha bir çok teknik maddeyi ekleyerek binanızın çok daha güçlü yapılmasını hatta statik projenin bizim tarafımızdan yada tavsiye edeceğimiz bir statiker tarafından yapılacağını yada kontrol edileceğini ve bedelini müteahhidin ödeyeceğini sözleşmeye koyarak extra güvenlik sağlayabiliriz.. HAKLARINIZI TAM KORUYAN VE SİZİ GARANTİYE ALAN, HAKKANİYETLİ BİR SÖZLEŞME YAPMANIZI SAĞLARIZ İstediğimiz çıkarmalar,eklemeler,düzeltmeler yapılırsa bunu sözleşme taslağı değil imzalanacak sözleşme metni olarak yazılı bir şekilde bize mail atılmasını isteriz. Düzeltimiş nihai sözleşmeyi size mail yada basılı ortamda adresinize yollarız. En sonda siz Notere giderken düzelltilmiş sözleşme metni ile notere giderek anlaşılan sözleşmenin müteahhitçe değiştirilmeden Noter de taraflar arasında ve "Düzenleme Şekilinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat karşılığı İnşaat sözleşmesi" olarak imzalanmasını sağlarsınız. MÜTEAHHİT SÖZLEŞMEYİ YAPMAKTAN ACİZ İSE VEYA YİNEDE KENDİ BİLDİĞİ GİBİ SÖZLEŞME YAPMAKTA ISRARCI İSE; Bizim size vereceğimiz danışmanlık bilgileri çerçevesinde; Müteahhitin yetkinliği ve yeterliliği mevcutsa; Müteahhitle birlikte sözlü olarak mutabık kalırız.Sözleşmeyi bizhazırlar , Müteahhite sunar her iki tarafın onayını alır ve Müteahhidi biz Noter'e davet ederiz.Müteahhide sözleşmeyi bizim yapmamızın bedeli olarak da ;mütahhitten sizden aldığımız bedel kadar bedelin müteahhitinde bize ödeme yapmasını isteriz. Size verebileceğimiz; danışmanlık hizmeti ana başlıklar altında özetle yukarıdaki işleri ve çok daha fazlasını kapsar; ancak kopyala yapıştır şeklinde sözleşme oluşturamazsınız. Her sözleşmenin kendine has farklı tarafları vardır. Bizden alacağınız danışmanlıkla sözleşmeler içinde saklanabilecek olası müteahhit lehine ve sizin aleyhinize olacak ve mağduriyet yaşamanıza neden olacak müeyyidelerden uzak kalırsınız. Yani dikkat edilecek yüzlerce husus vardır ve defalarca bunu yapmış bir mühendis – müteahhit olarak İnşaat mühendisliğinde 33 yıl tecrübemiz ve yüzlerce resmi ve özel iş bitirmelerimizle ; biz bunun tüm inceliklerini ve masanın her iki tarafını iyi biliriz. Danışmanlık hizmeti teklifimizi değerlendirerek Geri dönüşünüzü bekliyoruz,lütfen Saygılarımızla; Yük.İnş Müh Mehmet Çobanlı 0532 631 45 89 Adres:Çobanlı İnşaat ,Teşvikiye mah.Şakayık sok 62/5 Şişli/İstanbul Telefonlar: 0212 234 00 75 ve 0212 234 00 76 Fax: 0212 234 00 62 E mail: teknik@cobanli.com.tr İlgili terimler: teknik müşavirlik, kat karşılığı inşaat, teknik müşavirlik hizmeti, inşaat müşavirliği

18 Temmuz 2014 Cuma

ÇOBANLI İNŞAAT OLARAK FARKLILIKLARIMIZ

 Bilmenizi isteriz ki; Biz farklıyız ve özellikle; aşağıdaki iş kalemlerini A ’dan; Z’ye özenle yapmaya dikkat etmekteyiz.  Mimari projede gereksiz saplama kirişlerden , gereksiz çıkmalardan, gereksiz asmolen döşemeden, topal temelden kaçınmakta ve mimarinize ; “Mühendis” gözüyle müdahale etmekte ve her tür mimari projeyi de inşaa etmemekteyiz.  Statik hesaplamada; deprem bölgeniz ne olursa olsun birinci derece deprem bölgesine göre hesap yapmakta ve en az bir üst boyutlarda temel,kolon,kiriş,perde boyutları seçilerek hesap yapılmasına dikkat etmekteyiz.  Statik hesaplamada; Yumuşak kat yaplmamasından - boşluk düzensizliği ,kısa kolon yapılmamasına kadar bir çok şeye ayrı ayrı özen göstermekteyiz.  Statik hesaplamada; bina temeliniz için mütemadi temel veya kirişli radye yetse bile – minumum full mat radye temel yapmaktayız.  Tekniğine uygun dolgu yapılmamış-harfriyat kamyonlarının döküm yapmasıyla oluşmuş arsalara inşaat yapmamakta ve temel oturmamaktayız. İllada bu tür arsalara inşaat yapılacaksa da eski döküm artıklarını alarak ve kademe kademe mekanik stabilize ve vibrasyonlu silindirlerle nemlendirilmiş mekanik stabilize serek ve kompactorlu silindirlerle sıkıştırarak, zeminin taşıma gücünü yükselterek dogru zemin oluşturmaya çalışmaktayız.  Bina temelinin oturacağı Zemin sıkıştırılmasından - Zemin ıslahına özenle dikkat etmekteyiz.  Statik hesaplamada; Zemin ıslahi için Jet Grout veya taş kolon yeterli olsada fore kazık yapmaktayız.  Bina ağırlık merkezi ile rijitlik merkezini çakıştırmaya çalışmakta ve binanın burulmasını önlemeye özenle dikkat etmekteyiz.  Saplama kiriş olmamasına özen göstermekteyiz.  Asmolen yapılmamasına çaba göstermekteyiz.  Bahçe duvarlarında dahi; Hatıl üzerine tuğla yada prekast duvar yapmak yerine-Bahçe duvarının dahi istinad duvarı mantığı ile yapılmasıne ve yapılan bu bahçe duvarının dahi; devrilme-çarpma tahkiklerine, alt zeminin betonarme mantığı ile ıslahına ve yapılmasına ve beton kürüne özenle dikkat etmekteyiz.  Toprak zeminin vibrasyonlu silindirlerle sıkıştırılmasından sonra- Mekanik stabilize serilmesine ve Zemin üstüne mekanik stabilize serilmesinden-mekanik stabilizenin nemlendirilerek kademe kademe vibrasyonlu silindirlerle tekrar tekrar sıkıştırılmasına özenle dikkat etmekteyiz.  Sıkışmış zemin üstüne grobeton yerine C30 betonarme betonu sermekte ve bu beton üzerinede; 3 mm membranla bindirmeli ve 2 kat şaloma uygulamalı bohçalama su yalıtımı yapmaktayız.  Bohçalama şeklinde; Temel yalıtımının yanı sıra; perde yalıtımı ve temel yanları su, ısı yaltımı ve yalıtım koruma duvarı yapmaktayız..  Yeraltı ve yerüstü sularından temeli ve binayı korumak için, Temel ve çevre drenajından-drenaj borularına,Drenaj çukurlarından - Drenaj hattlerına cazibe yada terfi ile bağlanmasına özellikle dikkat etmekteyiz.  Şerit, plaka ve çubuklarla elektrik topraklaması ve markalı elektrik tesisatı yapmaktayız.  Elektrik tesisat kanallarında her kat arasında perlitli beton dökerek ve ek imalatlar yaparak yangın izolasyonu yapmaktayız.  Satın alınan hazır betonun agrega granülometresinden – Agrega kirlilik oranına,Betonun içindeki çimento miktarından - su miktarına, Betonun taşıma süresince oluşabilecek; Beton segragasyonundan döküm sicaklığına, katkıların ters etkileşimlerinden, farklı çaplı vibratörlerle beton yerleştirilmesine, beton Su/Çimento oranından, beton slampına ve tüm beton yerleştirme aşamalarına ve sonrasındada beton bakımına özenle dikkat etmekte ve tüm bunları yaptığımız içinde beton karot dayanım garantisi vermekteyiz.  Satın alınan hazır betonun agregalarında filler malzemenin %5’in altında olmasına dikkat etmekteyiz.  Yoğun olarak mıcır tozuyla üretilen bir betonun görsel olarak düzgün ancak basınç gerilmesini verse de depremde gerekli olacak bir miktarda çekme gerilmesi (En az basınç gerilmesinin %10’u kadar) olması gerektiğini bilmekte bunun için mıcır tozundan özenle kaçınmaktayız. Bunun yerine normal granülpmetreyle; normal betonu iyi vibre ederek sonuca ulaşmaktayız  Beton karışımının mixerde değil , beton plant ‘indeki karıştırıcılarla iyice karıştırılması gerektiğini ve bu karışım süresinin az olması halinde homojen bir karışım olmayacağını , aşırı karışımdada betonun daha plant’te segregasyon’a (ayrışmaya) uğrayacağını bilmekte ve plant karışım süresine kadar hükmetmek istemekteyiz.  Beton transport süresinin normal sicaklıkta 2 saati geçerek segregasyona uğramamasına ve mixer tambur karışım hızının ne olduğu bilmekte ve tüm bunları kontrol etmekteyiz.  Beton yerleşiminde akışkanlık sağlamak için; Şantiyeye gelen hazır betona su katmanın mukavemeti düşüreceğini bilmekte ve bu sebeple asla su katmamaktayız.  Yeterince akışkan olmayan bir betonunda özellikle yoğun donatı altında boşluk yaratacağını bilmekte bu sebeple farklı çaplardaki wacker vibratörlerimizle iyi vibrasyon yaparak iyi vibre ederek betonu yerleştirmekteyiz.  Vibrasyon yaparken özelliklerde kolonlarda bir alt kademeye temas edecek şekilde vibrasyon yapmakta ve vibratörlerimizin etkime çapını iyi bilmekte ve yine segregasyon yaratmamak için vibrasyon süresine ve vibratör şişe çaplarına de özellikle dikkat etmekteyiz.  Pompadan beton boşaltma mesafesine dikkat ederek düşüş segregasyonuna uğramasını önlemekteyiz.  Hazır beton dökümü sonrasında alınan numunelerin 28 gün kür havuzunda ve tamamen su içinde bekletilerek 28 günlük numune basınç dayanımları yapıldığını bilmekteyiz. Bu sebeple şantiyeye gelen betonu sicak havada sabah-akşam 3-5 gün değil; 28 gün sulayarak ve nem içinde tutmasını sağlayarak laboratuar şartlarına yakın olarak nemletmekteyiz.  Aşırı; Sicak ve soğuk havalarda beton dökmekten kaçınmaktayız.  Dona karşı katkı maddelerinin ,beton antefreezlerinin Soğuk havada beton dökmek için değil; don olma ihtimaline karşı olduğunu bilmekte ve bu sebeple hava sicaklığının artı beş derecenin altına düşme ihtimali olan günlerde dona karşı katkı kullanmaktayız.Ancak Meteorolojik değerler +5 derecenin altında olacağını söylüyorsa beton dökmemekteyiz.  Beton içinde hava boşlukları olmaması için hava sürükleyiciler kullandırmaktayız.  Beton içindeki çimentonun su ile reaksiyona girecek jel suyununun aslında çok az olduğunu bilmekte ancak iyi bir karışım ve iyi bir yerleşim içinde daha fazla suyun gerektiğini de bilmekte bu sebeple bir miktar suyu artırırken akışkanlaştırıcılığı katkı malzemeleriyle artırma yoluna gitmekteyiz.  Betonun akışkanlığını artırmak için su/çimento miktarının mümkün olduğunca düşük ama aynı zamandada iyi bir yerleşim sağlayacak kadar akışkan olması için beton içinde su artırımı yerine akışkanlaştırıcı kullanmakta ve ayrıca da iyi vibre etmekteyiz.  Beton kimyasallarını iyi tanımakta ve birbiri arasında ters etkileşim yapabilecek katkı malzemelerini bir arada kullanmamaktayız.  Beton slampına dikkat etmekteyiz.  Su/Çimento oranı yüksek betonlarda sicak havalarda hızlı hidrasyon sebebiyle hızlı su kayıpları ile rötre çatlakları olabileceğini bilmekte ve bunu bildiğimiz içinde su/çimento oranı minumum da tutmaya özen göstermekteyiz.  Rötre çatlaklarına maruz kalmaması için rüzgarlı havalarda beton dökümünden kaçınmaktayız.  Hazır beton dökümü sırasında alınan beton numunelerin 7 günlük, 14 günlük, 28 günlük basınç gerilmelerinin mükemmel olması; Gerçekde tabliyedeki betonun “değil mükemmel olması “ değl; idare eder hale bile gelmemiş hatta yanmış, donmuş olabileceğini ve mukavemet değerlerini sağlamayabileceğini de çok iyi bilmekteyiz. Bu sebeple betonun korunması ve bakımının esas olduğunun bilincindeyiz vede betonun nasıl korunacağını ve nasıl kür yapılacağını çok iyi bilmekte ve yapmaktayız..  Şantiyeye gelen Hazır betonun yarı mamül olduğunu ve ancak 28 gün iyi bir bakım sonrası beton olabileceğini çok iyi bilmekte, bunun için döküm sırasında alınan numunelere değil 28 gün sonra tabliyeden alınacak karot numunelerine daha çok itibar edilmesi gerektiğini bilmekteyiz.  +5 derecenin altındaki havalarda betonun hidratasyonunun duracağını bilmekte ve don olan günlerde kalıp alma ve beton bakım süresini uzatarak betonun seğim yapmasını önlemekteyiz.  Hazır betonda kullanılan agregalardan mıcırda kist olup olmadığını beton plantindeki agrega stoğunda kontrol etmekteyiz.  Hazır betonda kullanılan agregalardan kumda %2 den fazla mil olup olmadığını beton plantindeki agrega stoğunda kontrol etmekteyiz  Betonda kurumsal firmalarla çalışmamıza rağmen agrega granülometresini ve kullanılacak çimento miktarını biz deklare etmekte ve kitabi olarak artırdığımız çimento miktarıyla filler malzeme istemememizden ve katkı malzeme taleplerimizden ötürü pıyasanın üstünde bir. beton bedeli ödemekteyiz.  Hazır beton tesisinden bize beton üretirlerken mümkünse beton plantinde ve plant operatörünün yanında tam gün mühendisimizin bulunmasını talep etmekte ve üretilen betonde kullanılan malzeme ve miktarlarına santral operatörünün yanında bulunarak anında müdahele etmek istemeyiz.  Her aşamada Kalıbın temizlenmesinden,yıkanmasından-Kalıbın elektrikli süpürge ile temizlenmesine kadar her detaya dikkat etmekteyiz.  Kalıpçılar beton kalıbını demirciye teslim ederken çoğu kez kalıp üstündeki çamurları ve ahşap kalıp talaşlarını velhasıl ne varsa kalıp içindeki kolon kalıplarına süpürerek kalıbı akılları sıra demircilere temiz teslim ederler.Demircide demir montajını müteahhide temiz teslim etmek için; demir montajından sonra tabliyede çamur vs ne varsa kolonların içine süpürür.Bu şekilde; depremde kolonlarla tabliyenin birleştiği yerde beton değil, 3-5 cm talaş ve çamur tabakası oluşur. Biz bunlara müsaade etmediğimiz gibi, tedbiren kolon kalıbını beton gelince kaparız. Kapamadan öncede yıkar ve elektrikli süpürge ile de kalıbı temizleriz.  Kalıp iskelesininde statik tahkikini yaparak kalıbın sehim yapmasını veya kayarak onarılmaz sonuçlardan peşinen kaçınmaya çalışırız.  Konvansiyonel kalıp kullanılmasında beton şerbetinin akmaması ve akan betonla bombe yapabilecek beton üzerinde rötre çatlaklar oluşmamasına için T profiller kullanılmasına ve paspaylarına - Kolon ve Perde Kalıplarının beton döküldüğü anda tekrar kontrol edilerek, gerekiyorsa tekrar temizlenerek kapatılarak , kolon betonuyla - alt döşeme arasında talaş,çamur vs bırakılmamasına ve Endüdtriyel kalıp yağlarıyla çalışmaya dikkat etmekteyiz.  Dış cephedeki sıvalara kireç katılmadan direk çimentolu harçla yaparak dış sıvanın ileride çiçeklenmesini önlemekteyiz  Kullandığımız paspayları ve kalıp yağları sayesinde açıkta korrozyona uğramayabilecek demir donatı olmamasına dikkat etmekte; kazara olursa da bunları kireçsiz harçlı malzemeyle kaplayarak korozyondan uzak tutmaktayız.  Sertifikalı demir kullanmaya dikkat etmekte, haddehanelerin demirlerinden kaçınmaktayız.  Demirde gereksiz ek yapılmamasına ve aderans boylarına harfiyen uyulmasına özenle dikkat etmekteyiz.  Paslı,çamurlu demir kullanmamaktayız.  Tesisatlar için kalıpta boru bırakılarak hiç bir şekilde kolon,kiriş,perde ve tabliyede beton kırılarak derz yaratılmamasından – Kiriş içine murçla delinerek sigorta kutusu vs yerleştirilmemesine özenle dikkat etmekteyiz.  Kapı , pencere hatıllarını dahi betonarme mantığıyla imal etmekte ve bakımını yaptıktan sonra dayanımından emin olarak yerleştirmekteyiz.  Isı yalıtımından - Yangın yalıtımına tüm yalıtımlara dikkat etmekte ,Isı köprüsü oluşturmamaya, Katlar arası ısı yalıtımına özenle dikkat etmekteyiz.  Cephede yalıtım olarak, yanıcı petrol türevi strafor kullanmamaya, Yanmaz ve ses geçirmez özellikli daha pahalı olan taş yünü yalıtım yapılmasına çaba göstermekteyiz.  Temel,perde,cephe,çatı su yalıtımından – tüm ıslak mekan su yalıtımlarına özenle dikkat etmekteyiz.  Temelde,perdede,cephede,çatıda su yalıtımı ve Katlar arası su yalıtımı yapmaktayız.  Kırılınca kesmeyen ,tuz buz olan temperli camlardan – Isı yalıtım özelliği olan ama daha pahalı olan Low-E camlarla çalışmaya kadar her detaya özen göstermekteyiz.  Legrand elektrik anahtarlarından – Çocuk emniyetli prizlere kadar inşaatın her güvenlik noktasına dikkat etmekteyiz.  Tesisat kanallarından – Evinizin içinden mümkün olduğunca doğalgaz boruları geçirmemeye dikkat etmekteyiz.  Hermetik kombilerin direk dış duvara yaslanmasına, orijinal hermetik borularla atık gazların ek yapılmadan en kısa yoldan dısarıya ulaşmasına ve asla spiral borularla gaz atılmamasına dikkat etmekteyiz.  Tek tesisat borularıyla çalışmamaya,bunun yerine; - Çift borulama sistemli pex borularla kollektörlere bağlamakta; böylelikle ileriki yillarda tesisat tamiratı gerektiğinde, hiç bir yer kırılıp dökülmeden tesisat borularınızın hemen ve çok az masrafla değiştirilmesine zemin hazırlamaktayız.  Banyo ve tuvaleler gibi ıslak zeminlerin su yalıtımına ve ileriki yıllarda oluşabilecek olası atık su onarımlarınız ve su sesi yalıtımınız için banyo ve tuvaletlerde standart olarak taş yünü asma tavan yapmaktayız.  Tüm atık su borularına ses geçirmemesi için taş yünü çevresel yalıtım yapmakta ve bu ses yalıtımın üstünü de neme dayanıklı yeşil alçıpanla kapamaktayız.  Çatıyı direk en üst tabliye ile bağlamaktan-şaloma uygulamalı çift PP 3000 yalıtımla çatı su yalıtımı yapılmaktayız.  Çatı ısı ve su yalıtımından- Çatı yangın yalıtımına özenle dikkat etmekteyiz.  Bacaların çatıya bağlanmasından,atika etek,dere,mahya türü yağmur suyu yalıtımlarına dikkat etmekteyiz.  Dış cephede yalıtımın üstünden dübellle korkulukların bağlanması yerine – korkulukların betonarmeye ankrajına kadar tüm detaylara özenle dikkat etmekteyiz.  Kör kasalarından başlayarak Pencerenin tuğlaya değil betonarmeye ankrajına kadar her montajı özenle yapmaktayız.  Pencerelerin cam silerken dışarı çıkılmadan silinebilmesi için tüm camların açılır olmasından –yalıtım üstündeki denizliklerin düşmemesi için özel imalatlar yapmaya dikkat etmekteyiz.  Iş sağlığı ve iş güvenliğinden – İnşaat bitiminde iskan alınabilmesi için gerekli tüm SGK primlerinin esas iş yeri dosyası altında tam ve eksiksiz olarak yatırırak kusursuz bir iskan aşaması geçirmenizi sağlamaktayız.  Tüm imalatların faturalı yapılarak hukuki ve teknik sorumlulukları üstlenmemize ve yapılan işin arkasında durmakta ve tam sorumluluk almaktayız.  Kullanılan malzemelerin kansorejen olmamasından-Şantiyede her imalatın başında bünyemizdeki ilgili mühendisin olmasına kadar burada sayamayacağımız ama her biri çok önemli olan daha binlerce kalemi içeren tüm imalatları, ilgili yönetmeliklerde olmasa dahi; çok daha fazla titizlik ve çok daha fazla emniyet katsayısı ile yapmaya ve yapınızın yıllara meydan okumasına fazlasıyla dikkat etmekteyiz. 0212 234 00 75 DEN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

21 Kasım 2013 Perşembe

21 Kasım 2013.Türk Seramik sanatının bugününe baktığımda ne umutlu olduğumu belirtmeliyim.Genç sanatçıların yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerdeki başarılarından gurur duyuyorum.Güzel Sanatlar Fakültelerinin Seramik Bölümlerinin iyileşme çabalarını ,gelişme stratejilerini keyifle izliyorum.Genç eğitimcilerin akademik başarıları yadsınamaz.Ancak garip bir durum da gözümden kaçmıyor.Birbirini yerme öyküleri,kolaycı bulma hikayeleri,birbirlerine öykünme halleri de kulağıma çalınıyor.Sadece  kimi genç akademisyenler değil,kimi yetişkinler için de aynı öyküler anlatılıyor  maalesef.
Ben günlerdir günümüz Türk seramiği,günümüz Dünya seramiği içinde nasıl yer alabilir diye düşünüyorum.Yapılan çalışmalar,çabalar yeterli mi?Yapılan etkinlikler,sergiler,bu etkinliklere,sergilere seçilen sanatçılar  nasıl seçilmeli?Eser mi,sanatçı mı ?Eserin boyutları ?Mesajı her şeyin önünde mi olmalı?Teknik önemli mi?sergileme yöntemleri ne kadar öyküyü zenginleştiriyor?yada bozuyor mu?Birçok soru usumda!!!!!
Hep özgün olabilme,tek olabilme düşüncesiyle üretiyoruz?Ne kadar özgün,ne kadar tekiz?
Diğer taraftan akademik yükseltmeler,yazılan makaleler,kitaplar,araştırmalar,açılan sergiler,sergi açılan mekanlar,düzenlenene etkinlikler......
Yani yapılacak çok iş var.......
Ülkemde çok keyifli çalışmalar devam etmekte.....çabalar müthiş.
Günümüz dünya sanatında nasıl yer alabilir?nasıl fırsat bulabiliriz?Eğitim sistemimizi nasıl geliştirebiliriz?Neler yapmalıyız?Nasıl yapmalıyız?Sorular,sorular,sorular.....


7 Eylül 2010 Salı

C 50 BETON ve C50 BETON SİLİNDİR VE EŞDEĞER KÜP DAYANIMLARI, EN DÜŞÜK NUMUNE DAYANIMI VE NUMUNELERİN ORTALAMA DAYANIMI

C 50 betonu 50 N/mm2 veya 500 kg/cm2 R:15cm,h:30cm,silindir dayanımı
C 50 betonu 60 N/mm2 veya 600 kg/cm2 (15X15cm)EŞDEĞER KÜP DAYANIMI



Numunelerin ortalamasının en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı+10 kg/cm2 fazla olmasının sağlanması gerekir.

Numunelerin en düşüğünün en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı-30 kg/cm2 az olmasının sağlanması gerekir.

Firmamız;Beton temininden,işlenmesine;Bakımından kürüne kadar geniş bir yelpazede size mükemmel bir beton sağlar.

Sadece Beton numune sonuçlarının değil 28 gün sonra da tabliyeden alacağınız beton karot numunelerinde de yukarıdaki dayanımları; Ayrıca, Numunelerin ortalamasının en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı+10 kg/cm2 fazla olmasını ve Numunelerin en düşüğünün en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı-30 kg/cm2 az olmasının sağlanmasını “Tüm İnşaat Yapım Sözleşmelerinde” Yazılı olarak taahhüt eder

İnşaat Mühendisliğinde 28 Yıllık Geçmişimiz ve son 10 yılda anahtar teslimi tamamladığımız Villa,Apartman;Konut sitesi inşaatları ve alt yapı iş bitirmeleriyle firmamız deneyimlidir.

Tüm,Türkiye’deki inşaatlarınız için; Projeler dahil veya hariç olarak; Kalıp demir beton;İleri kaba inşaat /görseller hariç inşaat yada Anahtar teslimi inşaat yapım teklifleri alabilirsiniz

Detaylı bilgi ve inşaat yapım teklifi almak için; 0222 340 22 48 yada 0 222 340 22 66 dan bize ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla; İnşaat Yüksek Mühendisi ,Mehmet Çobanlı
ÇOBANLI STATİK PROJE - İNŞAAT - TAAHHÜT
ISO 9001-ISO14001-OHSAS 18001

C 45 BETON ve C45 BETON SİLİNDİR VE EŞDEĞER KÜP DAYANIMLARI, EN DÜŞÜK NUMUNE DAYANIMI VE NUMUNELERİN ORTALAMA DAYANIMI

C 45 betonu 45 N/mm2 veya 450 kg/cm2 R:15cm,h:30cm,silindir dayanımı
C 45 betonu 55 N/mm2 veya 550 kg/cm2 (15X15cm)EŞDEĞER KÜP DAYANIMI



Numunelerin ortalamasının en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı+10 kg/cm2 fazla olmasının sağlanması gerekir.

Numunelerin en düşüğünün en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı-30 kg/cm2 az olmasının sağlanması gerekir.

Firmamız;Beton temininden,işlenmesine;Bakımından kürüne kadar geniş bir yelpazede size mükemmel bir beton sağlar.

Sadece Beton numune sonuçlarının değil 28 gün sonra da tabliyeden alacağınız beton karot numunelerinde de yukarıdaki dayanımları; Ayrıca, Numunelerin ortalamasının en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı+10 kg/cm2 fazla olmasını ve Numunelerin en düşüğünün en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı-30 kg/cm2 az olmasının sağlanmasını “Tüm İnşaat Yapım Sözleşmelerinde” Yazılı olarak taahhüt eder

İnşaat Mühendisliğinde 28 Yıllık Geçmişimiz ve son 10 yılda anahtar teslimi tamamladığımız Villa,Apartman;Konut sitesi inşaatları ve alt yapı iş bitirmeleriyle firmamız deneyimlidir.

Tüm,Türkiye’deki inşaatlarınız için; Projeler dahil veya hariç olarak; Kalıp demir beton;İleri kaba inşaat /görseller hariç inşaat yada Anahtar teslimi inşaat yapım teklifleri alabilirsiniz

Detaylı bilgi ve inşaat yapım teklifi almak için; 0222 340 22 48 yada 0 222 340 22 66 dan bize ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla; İnşaat Yüksek Mühendisi ,Mehmet Çobanlı
ÇOBANLI STATİK PROJE - İNŞAAT - TAAHHÜT
ISO 9001-ISO14001-OHSAS 18001

C 40 BETON ve C40 BETON SİLİNDİR VE EŞDEĞER KÜP DAYANIMLARI, EN DÜŞÜK NUMUNE DAYANIMI VE NUMUNELERİN ORTALAMA DAYANIMI

C 40 betonu 40 N/mm2 veya 400 kg/cm2 R:15cm,h:30cm,silindir dayanımı
C 40 betonu 50 N/mm2 veya 500 kg/cm2 (15X15cm)EŞDEĞER KÜP DAYANIMI



Numunelerin ortalamasının en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı+10 kg/cm2 fazla olmasının sağlanması gerekir.

Numunelerin en düşüğünün en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı-30 kg/cm2 az olmasının sağlanması gerekir.

Firmamız;Beton temininden,işlenmesine;Bakımından kürüne kadar geniş bir yelpazede size mükemmel bir beton sağlar.

Sadece Beton numune sonuçlarının değil 28 gün sonra da tabliyeden alacağınız beton karot numunelerinde de yukarıdaki dayanımları; Ayrıca, Numunelerin ortalamasının en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı+10 kg/cm2 fazla olmasını ve Numunelerin en düşüğünün en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı-30 kg/cm2 az olmasının sağlanmasını “Tüm İnşaat Yapım Sözleşmelerinde” Yazılı olarak taahhüt eder

İnşaat Mühendisliğinde 28 Yıllık Geçmişimiz ve son 10 yılda anahtar teslimi tamamladığımız Villa,Apartman;Konut sitesi inşaatları ve alt yapı iş bitirmeleriyle firmamız deneyimlidir.

Tüm,Türkiye’deki inşaatlarınız için; Projeler dahil veya hariç olarak; Kalıp demir beton;İleri kaba inşaat /görseller hariç inşaat yada Anahtar teslimi inşaat yapım teklifleri alabilirsiniz

Detaylı bilgi ve inşaat yapım teklifi almak için; 0222 340 22 48 yada 0 222 340 22 66 dan bize ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla; İnşaat Yüksek Mühendisi ,Mehmet Çobanlı
ÇOBANLI STATİK PROJE - İNŞAAT - TAAHHÜT
ISO 9001-ISO14001-OHSAS 18001

C 35 BETON ve C35 BETON SİLİNDİR VE EŞDEĞER KÜP DAYANIMLARI, EN DÜŞÜK NUMUNE DAYANIMI VE NUMUNELERİN ORTALAMA DAYANIMI

C 35 betonu 35 N/mm2 veya 350 kg/cm2 R:15cm,h:30cm,silindir dayanımı
C 35 betonu 45 N/mm2 veya 450 kg/cm2 (15X15cm)EŞDEĞER KÜP DAYANIMI



Numunelerin ortalamasının en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı+10 kg/cm2 fazla olmasının sağlanması gerekir.

Numunelerin en düşüğünün en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı-30 kg/cm2 az olmasının sağlanması gerekir.

Firmamız;Beton temininden,işlenmesine;Bakımından kürüne kadar geniş bir yelpazede size mükemmel bir beton sağlar.

Sadece Beton numune sonuçlarının değil 28 gün sonra da tabliyeden alacağınız beton karot numunelerinde de yukarıdaki dayanımları; Ayrıca, Numunelerin ortalamasının en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı+10 kg/cm2 fazla olmasını ve Numunelerin en düşüğünün en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı-30 kg/cm2 az olmasının sağlanmasını “Tüm İnşaat Yapım Sözleşmelerinde” Yazılı olarak taahhüt eder

İnşaat Mühendisliğinde 28 Yıllık Geçmişimiz ve son 10 yılda anahtar teslimi tamamladığımız Villa,Apartman;Konut sitesi inşaatları ve alt yapı iş bitirmeleriyle firmamız deneyimlidir.

Tüm,Türkiye’deki inşaatlarınız için; Projeler dahil veya hariç olarak; Kalıp demir beton;İleri kaba inşaat /görseller hariç inşaat yada Anahtar teslimi inşaat yapım teklifleri alabilirsiniz

Detaylı bilgi ve inşaat yapım teklifi almak için; 0222 340 22 48 yada 0 222 340 22 66 dan bize ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla; İnşaat Yüksek Mühendisi ,Mehmet Çobanlı
ÇOBANLI STATİK PROJE - İNŞAAT - TAAHHÜT
ISO 9001-ISO14001-OHSAS 18001